จอมพลผิน ชุณหะวัณ เป็นบิดาของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีคนที่ 17 ของประเทศไทย
ในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูที่สุด ท่านเกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2434  ที่ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที เป็นบุตร
ของนายไข่  กับนางพลับ ชุณหะวัณ ซึ่งอาชีพทำสวนและเป็นแพทย์แผนโบราณ ชีวิตในวัยเด็กได้เริ่มศึกษาที่วัด
โพธิ์งาม จนกระทั่งอายุ 16 ปี  ได้สมัครเป็นนักเรียนนายสิบ ที่โรงเรียนนายสิบ กรมทหารราบที่ 4  ราชบุรี  เมื่อ
จบ
หลักสูตรสามารถสอบไล่ได้คะแนนยอดเยี่ยม  จึงได้รับเลือกให้ศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อย จปร.  จนจบ และ
ได้รับพระราชทานยศเป็นนายร้อยตรี   ประจำกรมทหารราบที่ 4  ราชบุรี   หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
เสนาธิการทหารบกและเมื่ออายุได้  37  ปี    ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น
  " หลวงชำนาญยุทธศาสตร์ "


และได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นพันตรีในเวลาต่อมา  ตลอดช่วงชีวิตใน
การรับราชการทหารนั้น   จอมพลผิน ชุณหะวัณ ได้อยู่ในเหตุการณ์สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์  เช่น พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช  เป็นระบบของประชาธิปไตย
   - พ.ศ. 2476 ได้เกิดกบฏวรเดช ได้เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 3 นครราชสีมา
    - พ.ศ. 2483  เริ่มเกิดสงครามอินโดจีน      ได้รับมอบหมายให้เป็นรอง
แม่ทัพภาค  อีสาน  และในเหตุการณ์สงคราม
มหาเอเซียบูรพาได้รับหน้าที่
เป็นผู้บัญชาการกองพลที่ 3 สามารถเข้าตีเมืองเชียงตุงได้สำเร็จ
    - พ.ศ. 2488   ถูกปลดเป็นทหารกองหนุนด้วยเหตุผลทางการเมือง จึง
หันไปประกอบอาชีพทำไร่ทำสวนที่  ตำบลบางขนาก  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
    - พ.ศ. 2490 ร่วมกับจอมพล ป.พิบูลสงครามทำรัฐประหารล้มรัฐบาล

เนื่องจากเศรษฐกิจเกิดการระส่ำระสาย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ 8  ถูกลอบปลง
พระชนม์  จึงได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  และผู้บัญชาการทหารบก จน
กระทั่งจบบทบาททางการเมืองลงเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500  แต่ก็
ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  ให้เป็นผู้แทนราษฎร์ประเภท 2  เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และ
เป็นวุฒิสภาในเวลาต่อมา  หลังจากนั้นได้ใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสงบสันติ หันหน้าเข้าหาวัด ด้วยการทำบุญทำ
ทาน และ ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชราเมื่ออายุได้ 82  ปีในวันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2516   เวลา 10.02 น. ที่
ี่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
   
 
   
 


Copyright : 2005 All Rights Reserved Web 800x600 PixelsText Size : Medium    
web master by kamhang and friend